10 lipca 1999

W Sejnach gościli z wizytą Jacek Weiss, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz Sławomir Zgrzywa, marszałek województwa podlaskiego, którzy podpisali list intencyjny w sprawie współfinansowania działalności Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz samorząd województwa podlaskiego. 


List ten był podstawą do podpisania w dniu 7 stycznia 2000 r. Umowy w sprawie wspólnego prowadzenia i finasowania Ośrodka "Pogranicze". Odbyło się też spotkanie, w którym uczestniczyli: Sławomir Zgrzywa, Jacek Weiss i dyrekcja Ośrodka "Pogranicze". Od 1 stycznia 1999 r. "Pogranicze" było na liście instytucji finansowanych przez samorząd województwa podlaskiego ze względu na ponadregionalny charakter prowadzonej przez siebie działalności. W dniu 10 lipca 1999 r. deklarację pomocy finansowej dla Ośrodka zgłosiło także Ministerstwo Kultury i Sztuki. 

Artykuły prasowe: 
Pogranicze wizytówką Polski, "Gazeta Wyborcza" Białystok 12.07.1999 
Nagroda za znaczenie, "Kurier Poranny" 12.07.1999 

Umowa 
w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania 
działalności Ośrodka „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach, 
zwanego dalej „Instytucją”
 

zawarta w dniu 7 stycznia 2000 roku pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym w dalszej części „Ministrem” reprezentowanym przez Pana Arkadiusza RYBICKIEGO Podsekretarza Stanu, a Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w osobach Pana Sławomira ZGRZYWY Marszałka Województwa Podlaskiego i Pana Adama SZCZEPANOWSKIEGO Członka Zarządu Województwa Podlaskiego. 

§ 1. 
W oparciu o List Intencyjny z dnia 10 lipca1999 r. podpisany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie współprowadzenia Ośrodka „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz.721 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz.576), strony zawierają niniejszą umowę w sprawie współprowadzenia instytucji kultury pod nazwą Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” z siedzibą w Sejnach, zwanej dalej „Instytucją”. 

§ 2. 
1. Instytucja staje się z dniem podpisania umowy instytucją wspólną – Województwa Podlaskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2. Współprowadzenie oznacza również współfinansowanie Instytucji, które polegać będzie na: 
a) zabezpieczeniu rokrocznie przez Województwo ze swojego budżetu pełnych kosztów funkcjonowania Instytucji, w tym: kosztów administracyjnych, eksploatacyjnych, płac, pochodnych płac, 
b) udziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w finansowaniu merytorycznej działalności Instytucji, w szczególności o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. 

3. Plan działalności finansowej Instytucji uzgadniany będzie corocznie przez Marszałka Województwa Podlaskiego z Ministrem. 

4. Wysokość dotacji przyznawanych przez strony umowy na rzecz Instytucji podlega corocznie uzgodnieniu w terminach określonych odrębnymi przepisami dotyczącymi sporządzenia projektu budżetu w formie aneksu do umowy stanowiącego integralną część umowy. 

§ 3. 
Dyrektor Instytucji powoływany będzie w drodze konkursu. 

§ 4. 
Postanowienia umowy nie wywierają wpływu na stosunki pracy osób zatrudnionych w Instytucji. 

§ 5. 
1 .Sejmik Wojewodztwa Podlaskiego w porozumieniu z Ministrem, nadaje Instytucji statut. 

2. Zmiany statutu następują w tym samym trybie. 

3. Wszelkie działania ze strony Sejmiku Województwa Podlaskiego i Ministra muszą być zgodne ze statutem. 

4. Instytucja wpisana jest do samorządowego rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Województwo Podlaskie. 

§ 6. 
Województwo Podlaskie zapewni Instytucji siedzibę. 

§ 7. 
1. Instytucja będzie składać Organizatorom półroczne i roczne sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie do 10 lipca i 1 stycznia każdego roku. 

2. Na wniosek każdej ze stron, można wspólnie ustalić dodatkowe terminy składania sprawozdań oraz ich zakres. 

§ 8. 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Umowa może zostać rozwiązana po upływie półrocznego okresu wypowiedzenia, na koniec roku budżetowego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy strony dokonują stosownych rozliczeń. 

§ 9. 
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 10. 
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 15 stycznia 2000 roku. 

§ 11.
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron. 


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 
MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Aneks Nr 1/2000 
do umowy w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania działalności Ośrodka „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach, zwanego dalej „Instytucją”, z dnia 7 stycznia 2000 roku, zawarty w dniu 17 października 2000 roku pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym w dalszej części „Ministrem” reprezentowanym przez Pana Arkadiusza RYBICKIEGO Podsekretarza Stanu, a Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w osobach Pana Sławomira ZGRZYWY Marszałka Województwa Podlaskiego i Pana Adama SZCZEPANOWSKIEGO Członka Zarządu Województwa Podlaskiego. 

Na podstawie § 9 umowy wskazanej powyżej, strony ustalają, co następuje: 

§ 1. 
W umowie w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania działalności Ośrodka „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach, zwanego dalej „Instytucją”, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie: 
„Wysokość dotacji pryznawanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdorazowo będą określały porozumienia zawierane z Zarządem Województwa Podlaskiego, zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie określenia zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 463)”, 

2) § 5 ust. 1 umowy, otrzymuje brzmienie: 
„Zarząd Województwa Podlaskiego w porozumieniu z Ministrem, nadaje Instytucji statut.” 

§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 3. 
Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron. 

Marszałek Województwa Podlaskiego 
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI