Bibliografia Sejneńszczyzny: Książki i czasopisma

Bibliografia Sejneńszczyzny: Książki i czasopisma:


 

 1. Alabrudzińska Elżbieta: Kościoły ewangelickie na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolita, Toruń 1999. 
 2. Ambrosiewicz Maciej: Zespół Podomikański w Sejnach, Suwałki 1997. 
 3. Bachmann Klaus: Polska granica wschodnia, w: "Transodra" nr 19, Szczecin 1999. 
 4. Bacewicz Jan: Suwałki i ziemia suwalska. Schyłek wieku, Suwałki 2000. 
 5. Bajkiewicz-Kaliszczuk Elżbieta, Damrosz Jerzy, Kociszewski Aleksander [zespół red.] "Kultura zbliża narody i regiony (Polska a Europa Wschodnia)", Ciechanów 1997. 
 6. Baranowski Antoni: "Dworek Oniksztyński", Olsztyn 1987. 
 7. Baranauskas Antanas: "Rinktine", Wilno 1994. 
 8. Batura Wojciech: "Szlakami południowej Suwalszczyzny", Suwałki: Jaćwież 1999. 
 9. Baturowa Irena: "Po ziemi sejneńskiej", Suwałki 2001. 
 10. Bergman Eleonora, Jagielski Jan: "Zachowane Synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog", Warszawa 1996. 
 11. "Bibliografia Regionu Białostockiego. T. III, (1968 - 1974)", Warszawa 1983. 
 12. "Biografie suwalskie, cz.3", Wydawnictwo Jaćwież , Suwałki 1996. 
 13. "Biografie suwalskie, cz.2", Wydawnictwo Jaćwież , Suwałki 1993. 
 14. "Biografie suwalskie, cz.1", Wydawnictwo Jaćwież , Suwałki 1993. 
 15. Birgelis Sigitas "Eilerasciai is anapus Dievo", Puńsk 1997. 
 16. "Biskup Antoni Baranowski (Antanas Baranauskas) 1835 - 1902. Orędownik pojednania litewsko-polskiego", Warszawa 1998. 
 17. "Biuletyn Wschodni" nr 1/1992, Warszawa. 
 18. Biuletyn Wschodni nr 2/1992, Warszawa. (CZ nr 1840, p. Europa Środkowo - Wschodnia) 
 19. Buchowski Krzysztof: "Sejneńska Mała Ojczyzna" w Gryfita nr 2/1996. 
 20. Buchowski Krzysztof: "Polacy w niepodległym państwie Litewskim 1918 - 1940", Białystok 1999. 
 21. Buchowski Krzysztof: "Polak, Litwin - zarys konfliktu od lat osiemdziesiątych XIX w" w Gryfita nr 1 - 2/94. 
 22. Buczyński Stefan: "Suwalszczyzna 1939 - 1944", Warszawa 1991. 
 23. Budecki Zdzisław: "Stosunki polsko - litewskie po Wojnie światowej 1918 - 1928", W-wa 1928. 
 24. Burauskaite Onute: "Suvalku krasto lietuviu tremimas" Puńsk 1997. 
 25. Chałupczak Henryk, Browarek Tomas: "Mniejszości narodowe w Polsce 1918 - 1995", Lublin 1998. 
 26. Chrząszczewska Jadwiga, Warnkówna Jadwiga: "Z biegiem Wisły, obrazki o kraju z 200 rysunkami w treści i z mapami, Nakładem Gebethnera i Wolffa", Kraków 1901. 
 27. Czernialis Marianna: "Szkolnictwo z litewskim językiem nauczania w Polsce" w "Lituanica" nr 1 - 2/1993 
 28. Czyżewski Krzysztof: "Świrowiercy" w Borussia nr 18 - 19/1999. S. 146-154. 
 29. Czyżewski Krzyszto: "Aus dem grenzland. Die stimme des ...Ein Essay" w Lichtungen nr 77/1999. S. 99-103. 
 30. Czyżewski Krzysztof: "Głos innego". Cykl: Z perspektywy pogranicza w książce Pogranicze polsko-litewskie. (ks nr 10375, p.-polska-litwa) 
 31. Dańkowski Józef: "Zabytkowe herby (szlacheckie) na obszarze województwa białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego", Białystok 1980. 
 32. "Dom rodzinny - dom sąsiedztwa", Sejny 1994. 
 33. "Dziennik podróży po Litwie i Żmudzi odbytej w 1856 roku przez D-ra Tripplina". Tom I. Litwa, Wilno 1858. 
 34. Eberhardt Piotr: "Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie", w.: PWN 1998. (KS nr 7670, p. Kresy). 
 35. Fałtynowicz Zbigniew: "Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków", Suwałki 1998. 
 36. Filipowicz Sławomir: "Archiwum Państwowe w Suwałkach. Informacje o zasobach, Suwałki 1995". 
 37. Foroncewicz J.S.: "Walki polsko - litewskie o Sejneńszczyznę w 1918 - 1920 roku", w Lithuanica nr 1/91. 
 38. "Forum Młodzieży Mniejszości Narodowych". Informator, Puńsk 1998. 
 39. Furmansky Max: "Through the Holocaust", b. m. i r. wyd. 
 40. "Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń", Białystok 1999. 
 41. Grek - Pabisowa Iryda, Maryniakowska Irena: "Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce", Wrocław 1980. (KS nr 1253, p. Staroobrzędowcy) 
 42. Grek - Pabisowa Iryda: "Zarys dziejów Staroobrzędowców w Polsce", w Przegląd Rusycystyczny 1983. 
 43. Grek - Pabisowa Iryda: "Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów", Warszawa 1999. 
 44. "Grunwald, kalendarz na Królestwo Polskie i Litwę", Sejny 1910. 
 45. Hasiuk Michał: "Fonologia litewskiej gwary Sejneńskiej", Poznań 1978. 
 46. Herbaczewski Józef Albin: "Odrodzenie Litwy wobec idei polskiej", Kraków 1905. 
 47. „Historyczno - Uroczyste dni Ziemi Sejneńskiej i Suwalskiej”, Suwałki 1919. 
 48. „Is Suvalku krasto praeities ir dabarties”, Punskas 1995. (Iwaniec Eugeniusz: „Z dziejów Staroobrzędowców na ziemiach polskich”, Warszawa 1977. 
 49. „Jaćwież” nr 2/1998, Suwałki. 
 50. „Jaćwież” nr 3/1998, Suwałki. 
 51. „Jaćwież” nr 4/1998, Suwałki. 
 52. „Jaćwież” nr 5/1999, Suwałk. 
 53. „Jaćwież” nr 6/1999, Suwałki. 
 54. „Jaćwież” nr 7/1999, Suwalki. 
 55. „Jaćwież” nr 8/1999, Suwałki. 
 56. „Jaćwież” nr 9/2000, Suwałki. 
 57. „Jaćwież” nr 10/2000, Suwałki. 
 58. Jagiełło Michał: „Litwo - wyzwanie nasze cz.I”, w Literatura nr 1/1999. 
 59. Jagiełło Michał: „Litwo - wyzwanie nasze cz.II”, w Literatura nr 2/99. 
 60. Jaskanis Jan [red.] ”Materiały do ziemi Sejneńskiej, tom 2”, Warszawa 1975. 
 61. Jemielity Witold: „Zarys dziejów Diecezji Augustowskiej czyli Sejneńskiej”, w Lithuania nr 2/95. 
 62. Jemielity Witold" „Szkolnictwo w Guberni Suwalskiej”, Suwałki 1997. 
 63. Jemielity Witold „Sanktuaria Maryjne w Diecezji Łomżyńskiej”, Łomża 1991. 
 64. „Jewish Community Book Suwalk and Vicinty: Baklerove, Filipove, Krasnopole, Psheroshle, Punsk, Ratzk, Vizhan, Velineve, The Yair - Abraham Stern - Publishing Hause”. 
 65. Jurkiewicz Andrzej: „Krótka historia Klasztoru w Sejnach 1593 - 1925 rok”, w IKS nr 2 – 3 –4 - 5/1989. 
 66. Kamiński Jan: „Metafizyka prowincji”, Białystok 2000. 
 67. Karaś Romuald: „Dom nad Marychą”, Warszawa 1986. (KS nr 119, p. Sejny) 
 68. „Kartki” nr 21/2000, Białystok. 
 69. „Karta” nr 26/1998, Warszawa. Sejny, str. 76-79. 
 70. „Kartki” nr 28/2002, Białystok, str. 8 – 15. 
 71. (Jarosław Sieradzki „Z zeszytów” – wspomnienia, Sejny, Litwini) 
 72. „Katyń. Lista ofiar. Augustów – Sejny – Suwałki”, Suwałki – Białystok 2000. 
 73. Klimaniec Eugeniusz: „Sanktuarium Matki Boskiej w Sejnach”. 
 74. Kłaka Czesława: „Pogranicze kultur”, Rzeszów 1997. Sejny str.56. 
 75. Kolberg Oskar: „Dzieła wszystkie. Mazury Pruskie”. - Gisevius Karol Edward Samuel (1789 - 1880).... , Wrocław-Poznań 1966. 
 76. „Kontrasty“ nr 4 (152)/1981, Białystok. 
 77. „Kontrasty nr 9 (171)/1983, Białystok. str. 32 
 78. Kopciał Janusz [red.] „Kanał Augustowski od Biebrzy do Niemna”, Augustów – Suwałki 2000 
 79. Kopciał Janusz: „Szkice suwalsko-mazurskie”, Suwałki 1995. 
 80. Kopciał Janusz, [red.] „Rocznik Suwalsko-Mazurski T.1”, Suwałki 1991. 
 81. Kopciał Janusz: „Legendy, podania i baśnie Suwalszczyzny 
 82. Kowalski Wacław: „Pojezierze Suwalskie”, Warszawa 1954. 
 83. Kowalski Włodzimierz: ”Hej tam na granicy od Sejn na Podole”, Sejny 1995. 
 84. Kowalski Włodzimierz: „U Polskich stoim granic... Opowieść o żołnierzach Baonu KOP „Sejny””, Suwałki 1999. 
 85. Krachało Aleksander: „Dzieje Krasnopola i Ochotniczej Straży Pożarnej”, Krasnopol 1992. 
 86. Krachało Aleksander, Buchowski Stanisław: „Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach. Monografia. 125 lat”, Sejny 2000. 
 87. „Krainy Podlasia”, Suwałki 2000. 
 88. „Krasnogruda” nr 1/1993, Sejny. Krasnogruda, str.2-3. 
 89. „Krasnogruda” nr 2-3/1994, Sejny. Krasnogruda, str. 2-3. 
 90. „Krasnogruda” nr 11/2000, Sejny. 
 91. Krzywiccy Katarzyna i Tomasz: „Suwalszczyzna. Zaniemenie. Przewodnik”, Białystok 1999. 
 92. Kudirkiene Lilija [red.] „Nuo Punsko iki Sejnu is Juozo Vainos rinkiniu”, Puńsk 1998. 
 93. Kristopaite Danute, Kuziniene Danute [red.] „Nuo Punsko iki Seinu is Juozo Vainos rinkiniu”, Puńsk 1999. 
 94. „Kultura” nr 10 (445)/1984. Cz. Miłosz. Nad Wigrami 
 95. „Kultura” nr 3/1996, Paryż. Str. 104, Litwini 
 96. „Kultura” nr 6/1999, Paryż. Str. 145. 
 97. „Kultura” nr 12/1999, Paryż. 
 98. „Kultura materialna z okolic Puńska i Sejn”, Puńsk 1997. 
 99. „Kulturos barai” nr 2 (386)/97, Vilnius. Kairiukstyte-Jacyniene 
 100. „Kulturos barai” nr 5 (377)/96, Vilnius. 
 101. Kuran Józef: „Kajakiem po jeziorach augustowskich i suwalskich”, Warszawa 1976. (KS nr 6973, p. Suwalszczyzna” 
 102. Kurcz Zbigniew: „Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski”, Wrocław 1999. 
 103. „Kvieciame lankyti Punska ir Seinus”, Punskas 2000. 
 104. „Kwestya Litewska w prasie polskiej”, W-wa 1905. 
 105. „Lat dziesięć na Litwie od 1860 do 1871” w „Przegląd polski” 1875. 
 106. Lenarczyk Leszek: „Wczesnośredniowieczny grot włóczni z Sejn” w „Rocznik Białostocki”, 
 107. Lewandowski Tomasz: „Polacy i Litwini w Sejnach. Od konfliktu do integracji” w Sprawy Narodowościowe 2002. Zeszyt 20 t. XVI, Warszawa 1991. 
 108. „Literatura nr 38(1)/2000”. „Lithuania” nr 1 - 2/1999, Warszawa. 
 109. „Lithuania” nr 4/1999, Warszawa, m. inn. o A. Baranowskim. 
 110. „Lithuania” nr 1/2000, Warszawa. S. 151. 
 111. „Lithuania” nr 2/2000, Warszawa
 112. „Lithuania” nr 3 – 4/2000, Warszawa. S. 121. 
 113. „Lituanica” nr 1/1991, Puńsk. „Lituanica” nr 1/1993, Puńsk. 
 114. „Litwini w Polsce. Materiały informacyjne o sytuacji mniejszości litewskiej w Polsce”, Puńsk 1995. 
 115. Łosowski Piotr: „Polska - Litwa. Ostatnie sto lat.”, Warszawa 1991. (KS nr 354, 
 116. Łosowski Piotr: „Konfliky polsko - litewski 1918 - 1920”, Warszawa 1996. 
 117. Łosowski Piotr: „Stosunki polsko-litewskie 1883 - 1939. Po tej i tamtej stronie Niemna”, Warszawa 1985.
 118. Łosowski Piotr: „Biskup Antoni Baranowski” w Lithuania nr 2/95. 
 119. Łukomski Grzegorz: „Konflikt polsko-litewski o Suwalszczyznę 1918 - 1920” w Lithuania nr 2/95. 
 120. Celina Markowiak-Luty: „Scenariusze wystawy”, Warszawa 2002. ( 
 121. Maciejewski Stefan: „Suwałki i okolice”, Suwałki 1977. 
 122. Makowski B: „Litwini w Polsce 1920 - 1939 rok”, Warszawa 1986. (KS nr 3000, p. Polska-Litwa) 
 123. Makowski Bronisław: „Zmiany w położeniu ludności litewskiej w Polsce w latach 1935 - 1930” w „Rocznik Białostocki” t. XVI, Warszawa 1991. 
 124. Makauskas Bronius: „Lietuvos Istorija”, Kowno 1997. 
 125. Maroszek Józef: „Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta”, Białystok 2000. 
 126. „Mažvydas Martynas i duchownaja kultura Velikogo knjažestva Litovskogo XVI v.”, V.: Baltos lankos 1999. (ksf nr 690, p.-Litwa lit.). S. 217, Gwary litewskie na Suwalszczyźnie, w jęz. rosyjskim 
 127. Miksyte Regina „Antanas Baranauskas”, Wilno 1993. (KS nr 2422, p. Litwa - poezja) 
 128. Mańczuk Tadeusz „Powstanie Sejneńskie w 1919 r.” w Białostocczyzna nr 1/94. (CZ nr 2567, p. Białostocczyzna) 
 129. Milewski Jerzy: „Początki niepodległości Łomża, Białystok, Grodno - Suwałki 1918 - 1919”, Białystok 1998. (KS nr 7369, p. Suwalszczyzna) 
 130. Monkiewicz Waldemar „Ofiary terroru hitlerowskiego na Suwalszczyźnie w latach 1939 - 1945”, Białystok 1993. 
 131. Monkiewicz Waldemar: „Mogiły w Gibach” w Białostocczyzna nr 3/87. 
 132. „Może Ostra połączy nas Brama. Polska i Litwa w tekstach literackich i historycznych”, Suwałki-Warszawa. A. Baranowski 
 133. „Musu Lietuva. III tomas”, Wilno 1991. 
 134. Nowalski Stanisław Albertyn „Monografia Miasta Suwałk” Jaśnie Wielmożnemu Księdzu Piotrowi Pawłowi Wierzbowskiemu, Biskupowi Diecezyi Augustowskiej czyli Sejneńskiej, fundatorowi wielkiej kaplicy katedralnej .....poświęca”, Kraków 1880. 
 135. „Naujasis židinys nr 5 (41)/1994, Vilnius. str. 1, Krasnogruda 
 136. „Naujasis židinys nr 11-12 (119-120)/2000, Vilnius. 
 137. „Nowe Książki” nr 2/2000, Warszawa, m. inn. o Ośrodku „Pogranicze”, S. 79-80. 
 138. Olita Michał: „Polacy, Litwini, Rosjanie” w Zeszyty Historyczne, Paryż 1985. 
 139. Omiljanowicz Aleksander „Cienie powracają”, Warszawa 1982. 
 140. Osipowicz Aleksander: „Wycieczki w okolice Suwałk”, Suwałki 1994. 
 141. „Pamiętniki Jakuba Gieysztora z lat 1857 - 1865”, Wilno 1913. 
 142. Pasiuk Krystyna: „Akta Sądowe z przesłuchania Bronisława Sowejkisa, który w skrócony sposób charakteryzuje Niepodległościową Organizację Litewską”, Białystok 1950. 
 143. Patla Antoni „Piękno ziemi Suwalsko - Augustowskiej”, Sport i Turystyka 1959. 
 144. Patrzałek Wanda [red.] „Problemy rozwoju lokalnego, regionalnego i na polskich pograniczach”, Wrocław 1996, m. inn. o Sejnach, S. 150-154. 
 145. Piaszczyński Michał [ks.] „Poezje”, Ełk – Sejny 2000. 
 146. Podlaski Kazimierz: „Białorusini, Litwini, Ukraińcy”, Londyn 1985. 
 147. „Pogranicze polsko-litewskie. Aktywizacja współpracy”, Warszawa 2002. 
 148. Pokropek Marian „Świadomość zróżnicowania kulturowego na przykładzie współczesnego pogranicza Bałtyjsko - Słowiańskiego w Polsce Północno - Wschodniej” w Rocznik Białostocki T. XIV, 1981. 
 149. „Polacy, Litwini w kręgu wzajemnego oddziaływania. Z zagadnień Litwy Pruskiej i stosuków niemiecko - litewskich i polsko - litewskich w drugiej połowie XIX i XX w. do 1939 r.”, Olsztyn 1992. 
 150. „Polis” nr 6/1995, Warszawa. S. 84 – 86. 
 151. „Polska” wstęp Ferdynand Goetel, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1938 (miasto Sejny i Suwałki, krótkie notki encyklopedyczne) 
 152. „Polska i Litwa w dziejowym stosunku”, W-wa 1914 
 153. Połujański Aleksander „Wędrówki po Gubernii Augustowskiej w celu naukowym odbyte”, W-wa 1859. 
 154. „Przeszłość natchnieniem dla teraźniejszości. Sympozjum historyczne i Świętowojciechowe”, Ełk 1996, m.inn o Baranowskim, Litwinach sejneńskich, kurii Biskupiej w Sejnach. 
 155. „Przewodnik po Europie - Europa Wschodnia i Środkowa”, op. Mieczysław Orłowicz Warszawa 1914. 
 156. Radziwonowicz Tadeusz „W budowie niepodległej. Ziemia Augustowska, Suwalska i Sejneńska w latach 1918 - 1919 r.”, Białystok-Augustów-Suwałki 1995. 
 157. Radziwonowicz Tadeusz „Suwalszczyzna w okresie I Wojny Światowej. Sytuacja ludności cywilnej w latach 1914 - 15” w Białostocczyzna nr 1/1994. 
 158. Radziwonowicz Tadeusz „Suwalszczyzna w okresie I Wojny Światowej. Wielkie operacje militarne 1914 - 1915” w Białostocczyzna nr 4/93. 
 159. Ramotowski Jerzy „Kolonizacja niemiecka w departamencie białostockim Prus Nowowschodnich w latach 1797 - 1807” w Zeszyty Naukowe w Białymstoku nr 66, t. XII, Dział Historyczny. (CZ nr 219-03, p. Białostocczyzna) 
 160. Rąkowski Grzegorz „Polska egzotyczna. Przewodnik”, Pruszków 1994. 
 161. „Rocznik Białostocki. T. XIV”, Warszawa 1981. (jaćwież, Sejny, suwalszczyzna, Litwini, Puńsk) 
 162. „Rocznik Białostocki. T. XV”, Warszawa 1981. 
 163. „Rocznik Białostocki. T. VIII”, Warszawa 1968. (jaćwież, filiponi) 
 164. „Rocznik Białostocki. T. XII”, Warszawa 1974. (Sejny, Puńsk) 
 165. „Rocznik Augustowsko-Suwalski. T. I”, Suwałki 2001. 
 166. Rymkiewicz Marek Jarosław „Rozmowy polskie, latem roku 1983”, Białystok 1991. 
 167. Rymkiewicz Jarosław Marek „Rozmowy polskie latem roku 1983”, Warszawa 1984. (KS nr 7589, p. Suwalszczyzna). 
 168. „Rrom p-o Drom” nr 9 - 10/1999, S. 6,7. (Romowie Cyganie) 
 169. Sadowski Andrzej [red.] „Pogranicze. Studia społeczne. T. IV”, Białystok 1994. „Krasnogruda”, str. 167 - 170. 
 170. Sadowski Andrzej [red.] „Pogranicze. Studia Społeczne. T. V”, Białystok 1996. Sejny, str. 12. 
 171. Salter Mark „Poland. The rough Guide”, Londyn 1999. Sejny, str. 236. 
 172. „Santara nr 18/1994”, Vilnius.(A. Baranowski, A. Vienuolis-Zukauskas) 
 173. Sitarskiene Alicija „Jie mylejo savo krasta”, Punskas 1997. 
 174. Sitarskiene Alicija [red.] „Osia jaunas atzalynas”, Punskas 1999. 
 175. Skirius Juozas: „Lietuviu visuomeninkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis”, Vilnius 2001. 
 176. Skłodowski Krzysztof: „Dzisiaj ziemia wasza jest wolną. O niepodległości Suwalszczyzny”, Suwałki 1999. 
 177. Smoleń Ludwik [red.] „Zarys historii wojennej pułków polskich 1918 - 1920, 41 Suwalski Pułk Piechoty imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego”, Warszawa 1929. 
 178. Smoleński Józef: „Walki polsko - litewskie na Suwalszczyźnie we wrześniu 1920 r.”, W-wa 1938. 
 179. Sosna Grzegorz: „Ogólne zestawienie cyfrowe ewakuowanych z terenów Polski do BSRR i LSRR do dnia 1. VI 1945r” w „Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na Białostocczyźnie (1944 - 1948)”, Rybołty 1996. 
 180. „I Sprawozdanie Dyrekcji Seminarjum Mniejszego i Gimnazjum Męskiego im. Św. Kazimierza Kurji Biskupiej w Sejnach, Za okres pierwszego dziesięciolecia istnienia zakładu od roku 
 181. Srzednicki Jerzy: „Oni mi pozowali”, Galeria Biała Synagoga, Sejny 1996. 
 182. Staugaitis Justinas: „Seinu katedros seselyje”, Punskas 1995. 
 183. Stoskeliunas Jonas „Dzieje Osadnictwa w Północno - Wschodniej Suwalszczyżnie”, w Lithuanica nr 1/91. Puńsk, 
 184. Strumiłło Andrzej „Malarstwo 1988 - 1998”, Warszawa 1998. 
 185. Sulimierski F.: „Sejny (hasło) Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Sąsiednich Krajów Słowiańskich, tom 10”, W-wa 1889. 
 186. „Suwalska Gubernia. Statystyka miejscowości”, Warszawa 1891. 
 187. „Suwalszczyzna”, Suwałki 2001. 
 188. „Suvalku krastas ir jo zmones. Medziaga”, Vilnius 1997. 
 189. „Szkice Guberni Augustowskiej”, Warszawa 1859. 
 190. Szot Adam ks:„Abp Romuald Jałbrzykowski metropolita wileński”, Lublin 2002. 
 191. Szroeder Bożena: [red.] „Kroniki sejneńskie”, Sejny 2001. 
 192. Tarka Krzysztof: „Litwini i Polacy, liczebność i rozmieszczenie”, w Lithuania nr 1/95. Puńsk. str.2. 
 193. Tarka Krzysztof: „Litwini w Polsce” w Lithuania nr 2/95. 
 194. Tarka Krzysztof: „W obronie przed polonizacją w walce z litwinizacją. Litwini w kościele katolickim w Polsce 1945 – 1993 r.”, w Więź nr 1/1997. 
 195. Tarka Krzysztof: „Litwini w Polsce 1944 - 1997”, Opole 1998. ( 
 196. „Tarp knygu nr 4(519)/2002”, Vilnius. (Drukarnia w Sejnach Saltinis, Juozas Montvila) 
 197. „Tarp knygu nr 5(532)/2003”, Vilnius. (Jonas Stoskeliunas-bibliografia) 
 198. Traba Robert: „Tematy polsko - litewskie”, Olsztyn 1999. 
 199. „Teatr edukacyjny. Komunikacja bez granic”, Słupsk 2001. 
 200. „Tygodnik Illustrowany nr 9/1914”. fot. Jasłka w Szkółce Elementarnej w Sejnach 
 201. Urbonas Eugenijus [red.] „Punsko ir Seinu kraste. Atsiminimai. Tautosaka”, Panevezys 1997. 
 202. Wachowicz Barbara: „Ty jesteś jak zdrowie. Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią. Ze Słowackim w Krzemieńcu. Z Orzeszkową nad Niemnem”, Warszawa 1994. Str. 60. 
 203. Wasileski Leon: „Litwa i Białoruś. Przeszłość – teraźniejszość - tendencje rozwojowe”, Kraków 1935. 
 204. Wensławski Antoni: „W kręgu małych ojczyzn. Litwini w Polsce”, w Lituanica nr 1 - 2/93. 
 205. Wichert - Kajruksztisowa Julia: „Antologia poezji litewskiej”, W-wa 1939. 
 206. Wielhorski Władysław: „Polska a Litwa. Stosunki wzajemne w biegu dziejów”, Londyn 1947. 
 207. Wierzycka Łucja: „Czy Litwini w Polsce mają prawa” w Lithuania nr 2/95. 
 208. „Wisła” - miesięcznik Geograficzny i Etnograficzny, rok 1900 Tom XIV, hasło DZUKI, 
 209. Wisner Henryk: „Dzieje państwa i narodu”, Warszawa 1999. 
 210. Wiśniewski Tomasz: „Żydzi na Suwalszczyżnie”, w IKS nr 2 - 3, 4 - 5/1989. 
 211. „Województwo suwalskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy”, Suwałki 1995. 
 212. „Wojna na Litwie w roku 1831”, Kraków 1913. 
 213. „W Sejnach 1593 - 1925 rok”, w Kontrasty nr 1/1989. 
 214. „Wystawa sztuki ludowej zamieszkałych w Polsce Białorusinów, Litwinów, Rosjan, Słowaków, Ukraińców, Żydów”, Kraków 1960. 
 215. Vaicekauskiene Aldona: „Punsko ir Seinu krasto vestuviniai paprociai”, Puńsk 1995. 
 216. Veverskyte Asta, Vaicekauskiene Aldona: „Punsko, Seinu, krasto vestuvines dainos”, Puńsk 1994. 
 217. Veverskyte Asta: „Punsko ir Seinu krasto dainos ir rateliai vaikams”, Puńsk 1996. 
 218. Vitkauskas Petras:L „Lietuviu klojimo teatro kronika Punsko ir Seinu kraste”, Punskas 1999. 
 219. „Yizkor - Book Suwalk” and the Vicinity: Baklerowe, Wizhan, Saini, Punsk, Psherosle, Filipowe, Krasnopole, Ratzk”, New York 1961. 339, 
 220. Zapraszamy do zwiedzania Puńska i Sejn” – patrz: „Kvieciame lankyti Punska ir Seinus” 
 221. Zielińska Anna: „Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce”, Warszawa 1996. 
 222. Ziemba Wojciech Bp: „Narodowa różnorodność bogactwem Kościoła Ełckiego”, w Lithuania nr 2/95. „Znad Wilii” nr 1/2000, Wilno. 
 223. Żołędowski Cezary: „Rozmieszczenie i liczebność mniejszości litewskiej w Polsce”, w Zeszyty naukowe Instytutu Nauk Politycznych, Warszawa 1992. 
 224. Bibliografia do tematu Sejneńszczyzna - książki, których brak w Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza Sejny, Studium historyczno - urbanistyczne do planu zagospodarowania przesztrzennego miasta, Warszwa 1957 rok (maszynopis w Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie 
 225. T.Zdancewicz: "Litewskie elementy słownikowe w gwarach polskich okolic Sejn", Lingua Posnaniensis, tom 8, Poznań 1960 rok 
 226. Z badań nad gwarą litewską okolic Puńska", Rocznik Białostocki, tom 14, s.349-372 1981 
 227. S.Gorzuchowski: "Ludność litewska na kresach państwa polskiego", Sprawy Narodowościowe nr.1 1927 rok 
 228. "Litwini Suwalszczyzny", Goniec Kresowy nr 4 1990 rok, str. 14,15 
 229. J.Złotkowski: "Figura Łaskami Słynąca Matki Boskiej", Kościół Sejneński, Sejny 1938 r. 
 230. T.Buch: "itewskie nazwy miejscowe w powiatach Sejny i Suwałki", Onomastica, rocznik VII, zeszyt 1-2, Kraków 1961 r. 
 231. Wengris I, Polakowski B,: "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie" , Wiedza Powszechna, 
 232. Warszawa, 1975 r. str.7,8,9,13, 
 233. Orglebrand S,: Sejny (hasło) Encyklopedia Powszechna, tom 23, W-wa, 1866 r. 
 234. Jakubowska S,: "Układ sił politycznych w byłym powiecie Sejneńskim w świetle wyborów do sejmu w 1928 roku", (maszynopis Filii Uniwersytetu Warszawskiego), 
 235. Kłapkowski W,: "Konwent Dominikanów w Sejnach", J.Collactonea Theologica, tom 17, Lwów 1936 r. (Ateneum Vileńskie nr 13/38 z 2) 
 236. Kłapkowski Włodzimierz: „Matka Boska w Sejnach”, Tęcza 1939. 
 237. Kłapkowski W,: "Walka o szkołę polską w Sejnach 1906 - 1919 roku", Łomża, 1937 r. 
 238. Tomczonek Zofia: "Antyszarwarkowe wystąpienia chłopów sejneńskich w 1935 r. w świetle zachowanych materiałów sądowych", 
 239. Kolendo Maria: "Tajne nauczanie w okresie II Wojny Światowej w Sejneńskiem", 
 240. Kowalczyk J, Mankiewicz W,: "Terror okupanta hitlerowskiego na ziemi Sejneńskiej" 
 241. Grigonis M,: 200 żaidimu, Seinai ,1914 rok 
 242. Pojezierze Suwalskie, Mapa z 1959 roku, Wydawnictwo Kartograficzne 
 243. Filipowicz Zygmunt: "Suwalska Panorama Turystyczna", Krajowa Agencja Wydawnicza 1980 r. 
 244. Informator turystyczno - usługowy województwa Suwalskiego nr 9/1981 rok. 
 245. AD - Esse, Pismo Stowarzyszenia Gaudium et Spes, Suwałki 1990 rok 
 246. Grzelak S, Sztukowski J,:"Województwo Suwalskie", Krajowa Agencja Wydawnicza ,1982 


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

 

 

 

Współorganizator

 


 

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

 

 

 

Budowa niewidzialnego mostu. Rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim

 

 

 

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 Mikkołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. 8 sierpnia 2020

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

TONY JUDT LECTURE, wykład Krzysztofa Meissnera - Fizyka i transcendencja

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

III Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

II Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

I Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI