Biografie sejneńskie


wielkim żalem przyjeliśmy wiadomość o śmierci Piotra Szyryńskiego,  Niezwykłego Człowieka, Strażnika Pamięci o Historii Rodziny, Laureata Nagrody Świadek Historii w 2011 roku
Odszedł Piotr Dapkiewicz Z wielkim smutkiem dzielimy  się wiadomością, że odszedł od nas wspaniały człowiek, wielki miłośnik kawałka swojej Ziemi, 
Achron z Łoździej  W kolejnym numerze Almanachu sejneńskiego ukaże się artykuł  Karoliny Kolinek i  Pawła Siechowicza pt: " Pięciolinia powrotu – muzyczna tożsamość Józefa Achrona"
"Biesiada Literacka" z biskupem Antanasem Baranauskasem w zbiorach Pogranicza  Artykuł ukazał się w czerwcu 1884 roku i poświęcony był m.inn biskupowi. 
Klasztor, kino, koncerty i kaniec - rozmowa z Tomaszem M. Kukawskim Z Tomaszem M. Kukawskim, artystą grafikiem i architektem, profesorem Politechniki Białostockiej, którego wystawa gościła w Białej Synagodze od maja do października 2012 , rozmawia Jarosław Sieradzki. Tekst pochodzi z 5 tomu Almanachu Sejneńskiego .
"Stefan Szeppe. Życie i działalność" - książka Krzysztofa Kamieńskiego Właśnie ukazała się książka autorstwa Krzysztofa Kamieńskiego, będąca próbą przedstawienia życia i działalności Stefana Szeppe, poligrafa i publicysty, który do 1914 roku sprawował funkcję szefa litewskiej drukarni w Sejnach.
Cyriak Patrycy Seweryn Accord Przyszedł na świat 26 marca 1826 roku w Sejnach w Sejnach w rodzinie Józefa Samuela i Małgorzaty z Wiewiórkowskich. Ojciec był lekarzem po uniwersytecie królewieckim, ale porzucił wyuczony zawód na rzecz aptekarstwa. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w oddziale Antoniego Puszeta, awansując do stopnia podporucznika.
Jerzy Aleksandrowicz ( 1819-1894 ) Naukę rozpoczął w Szkole Obwodowej w Sejnach, następnie uczył się w Gimnazjum. Jako uczeń został dwukrotnie wpisany do Złotej Księgi Gimnazjum Sejneńskiego - w latach 1838 i 1839 . Studiował biologię na Uniwersytecie w Petersburgu - jako stypendysta rządowy.
Antanas Baranauskas - Antoni Baranowski Uważany jest przez znawców literatury litewskiej i jej miłośników, za jednego z największych jej przedstawicieli. Urodził się w styczniu 1835 roku w Oniksztach, w powiecie wiłkomirskim guberni kowieńskiej, w litewskiej rodzinie włościańskiej o rodowodzie szlacheckim. Ojciec Antoniego był poborcą podatkowym, właścicielem 12-hektarowego gospodarstwa. Zamiłowanie do książek wyniósł z rodzinnego domu; z tego domu wyniósł też swoją głęboką religijność.
Karol Brzozowski Ur. 1821 – zm. 5 listopada 1904 r. we Lwowie - inżynier, poeta, powstaniec z 1863. Był też botanikiem, geologiem, geografem i etnologiem. Naukę w Gimnazjum Sejneńskim rozpoczął w 1835 roku. Po raz pierwszy został wpisany do Złotej Księgi Gimnazjum w 1839 roku, po raz drugi w 1840 w Suwałkach Po upadku powstania wstąpił do służby tureckiej, początkowo pracował przy urządzaniu lasów w Bułgarii, później powołano go do robót w Mezopotamii przy boku Midhat paszy, reformatora tureckiego.
Antoni Bukaty ( 1808 - 1876 ), filozof i historyk; z zawodu inżynier. Uczestnik powstania listopadowego (stracił oko w bitwie pod Grochowem), po jego upadku wyjechał do Francji, gdzie zdobył wykształcenie techniczne. Przebywał krótko w Kanadzie, budując tam linię kolejową. W filozofii zwolennik mesjanizmu, uważał się za ucznia J.M. Hoene-Wrońskiego, tłumacz i popularyzator jego dzieł.
Motiejus Gustaitis (1870–1920). Ksiądz, pedagog, wychowawca, nauczyciel. Główny inicjator wprowadzenia w gminie Sejny obowiązkowego nauczania początkowego. Kończył Seminarium Duchowne w Sejnach, studiował w Regensburgu muzykę kościelną, w Rzymie – prawo, Szwajcarii – literaturę i historię sztuki.
Jonas Kairiūkštis Ur. 1896 r. w Sejnach. Lekarz, terapeuta, farmaceuta, dok. hab. nauk medycznych, członek korespondent Akademii Nauk. Studiował na Akademii Medycznej w Petersburgu. Dalsze jego życie związane jest z pracą zawodową i wykładami na uniwersytetach w Kownie i Wilnie, prowadził Katedry Terapii Fakultatywnej i Medycyny. Uznawany za prekursora farmakologii eksperymentalnej i klinicznej na Litwie.
Vytautas Kairiūkštis ur. w 1890 r. w Sejnach. Malarz, znawca sztuki. 1910–1912 uczył się w Wilnie, 1913–1916 studiuje prawo na Uniwersytecie Moskiewskim, 1934 w Kownie, w 1931 r. eksterną kończy Uniwersytet Wileński i zaczyna wykładać w Instytucie Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej w Kownie. Pisał artykuły o Czurlionisie. Jego twórczość miała wielki wpływ na rozwój sztuki litewskiej.
Galina Kairiūkštytė-Jacienė Ur. w 1896 r. w Sejnach. Studiowała estetykę i historię sztuki na Uniwersytetach w Miunsterze, Munchenie i Zurychu. Pracowła w Akademii Sztuki w Wilnie i Uniwersytecie Wileńskim. Autorka prac o sztuce litewskiej. Zrekonstruowała i narysowała ok. 300 kolorowych litewskich strojów ludowych, zbierała ikonografię o strojach ludowych Litwy, polichromii i ornamentyce skrzyń posażnych. Zmarła w 1984 r. w Wilnie.
Józef Hieronim Kajsiewicz Józefa Hieronima Kajsiewicza wędrówka  
Szymon Konstanty Józef Ignacy Konarski Po ukończeniu szkół w r. 1825 wstąpił jako ochotnik do 1 p. strzelców pieszych armii polskiej, gdzie szybko awansował na podoficera. Po wybuchu powstania 29 listopada 1830 r. opowiedział się, wraz z dowódcą pułku P. Szembekiem, po stronie powstania. W pułku zetknął się m. in. z czołowymi działaczami Tow. Patriotycznego: W. Daraszem, A. Gurowskim i M. Mochnackim, co w pewnym stopniu wpłynęło na jego przyszły rozwój ideowy. Wszedł następnie w skład korpusu gen. D. Chłapowskiego, z...
Vincas Kudirka Urodził się 31. 12. 1858 r. w Paežeriuose. Pisarz, peta, publicysta, krytyk, tłumacz, jeden z przywódców ruchu narodowego na Litwie. Uczył się w Seminarium Duchownym w Sejnach. Na Uniwersytecie Warszawskim kończył medycynę, pracował jako lekarz w Šakiai, później zamieszkał w Naumiestis. Założył i redagował "Varpas" (pierwsze czasopismo w jęz. litewskim wydane w Małej Litwie), publikował poezje, opowiadania satyryczne, artykuły, recenzje, przetłumaczył utwory G. Bayrona, F....
Stanisław Kunat Naukę w Sejnach ukończył w 1817 roku. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem tajnej organizacji studenckiej "Panta Koina". Studiował w Berlinie, Paryżu. Po powrocie do kraju przez okres trzech lat wykładał na Uniwersytecie Warszawskim naukę o handlu, administracji oraz statystykę.
Ksiądz prałat Juozas Laukaitis Urodził się w parafii Prienai na Litwie. Uczył się w gimnazjum w Mariampolu, następnie w Seminarium Duchownym w Sejnach. W tym czasie aktywnie uczestniczył w kolportażu zakazanych wydawnictw litewskich drukowanych w Prusach (w latach 1864-1904 na Litwie obowiązywał zakaz wydawania i kolportowania książek i pism litewskich drukowanych czcionką łacińską). Studia kontynuował w katolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu. W roku 1897 otrzymał święcenia kapłańskie i tytuł magistra teologii.
Vincas Mykolaitis-Putinas Urodził się 6. 01. 1893 we wsi Pilotiškiai, woj. Marijampolskie, zmarł 07. 06. 1967 roku. Poeta, dramaturg, historyk literatury. Uczył się Seminarium Duchownym w Sejnach gdzie rozpoczął swe długie i bogate życie literackie. Publikował na łamach sejneńskiego pisma Šaltinis podpisując się pseudonimem Putinas. Autor przetłumaczonej również na język polski powieści "Altorių šešelyje" (W cieniu ołtarzy), w której opisał atmosferę Seminarium Sejneńskiego.
Simonas Norkus Urodzony w 1841 w Litwie, zmarł w 1913 w Puńsku. Ksiądz, społecznik, pisarz. Kończył Seminarium Duchowne w Sejnach. Już w młodości pisał wiersze. Utrzymywał bliskie stosunki z Jonasem Basanavičiusem. Zbierał materiały i sam pisał do "Aušry" pod. red. J. Basanavičiusa. Współpracował z wieloma czasopismami litewskimi wydawanymi w tym okresie, wsród nich z "Šaltinisem". Opracował historię kościoła w Puńsku, która została opublikowana w polskim piśmie...
Karol August Ostrowski Absolwent Szkoły Wojewódzkiej w 1826 roku. Wstąpił na Uniwersytet Warszawski, gdzie ukończył Wydział Prawa ze stopniem mgr Prawa i Administracji. Aktywny uczestnik Nocy Listopadowej. Po upadku powstania wyemigrował do Marsylii. Zasłynął tam jako opiekun emigrantów.
Ksiądz Stanisław Pardo JUSTUS EX FIDE VIVIT - Podczas okupacji niemieckiej zamarło w Sejnach polskie życie umysłowe. Litwini próbowali zakładać szkoły średnie, męską i żeńską, jednak bez powodzenia. Pod koniec okupacji przy wielkich trudnościach czynionych ze strony Niemców i Litwinów , panie sejneńskie na czele z panią St. Wiszniewską i p. M. Herburt-Heybowiczówną gromadziły młodzież, by przez oświatę podtrzymać w niej ducha polskiego. Powstanie sejneńskie, oraz czas utrwalania stosunków granicznych, nie...
Ksiądz Michał Piaszczyński Błogosławiony ks. Michał Piaszczyński urodził się 1 listopada 1885 r. w Łomży, jako syn Ferdynanda i Anny z domu Zientara. W 1903 r. ukończył sześć klas gimnazjum w Łomży i wstąpił do Seminarium Duchownego w Sejnach. Jako diakon w 1908 r., udał się do Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie 13 czerwca 1911 r. w kaplicy akademickiej przyjął święcenia kapłańskie. Dnia 31 maja 1912 r., otrzymał stopień kandydata teologii.
Kazimieras Ruškevičius Pierwszy wychowanek Seminarium Duchownego w Sejnach. Studiował w Rzymie. Doktor nauk teologicznych. Był rektorem Seminarium Duchownego Św. Jana na Litwie, później przeniesiony do Warszawy.
Moris Rozenfeld Historia życia Morisa Rozenfelda była burzliwa i dramatyczna, wiernie odzwierciedlająca tragiczną epokę, w której przyszło mu żyć. Urodził się jako Mosze Jakub Ałter w 1862 roku w rodzinie żydowskiego rybaka we wsi Boksze, jednym z najpiękniejszych zakątków Sejneńszczyzny. Miał liczne rodzeństwo, ale już w młodości stracił sześcioro z nich, w tym trzy siostry zmarłe jeszcze przed osiągnięciem wieku dojrzałego. Jego rodzinnym językiem był jidisz, pogardzany w wyższych sferach żargon...
Ksaveras Sakalauskas–Vanagelis Ur. 27. 04. 1863 w Kalesninkach, woj. Olickie, zmarł 15. 06. 1938 W Warszawie. Nauczyciel, pisarz. Uczył się w Seminarjum Nauczycielskim w Veiverach. Nauczyciel w Berznikach, Łomży. Reprezentant łomżyńskiej społeczności litewskiej w Wielkim Sejmie Wileńskim w 1905 r. Dużo pisał do pism litewskich – „Aušry”, „Nedeldienio skaitymas”, sejneńskiego „Šaltinisa” i inn. Rozpowszechniał prasę litewską. Jego prace zostały zebrane i opublikowane pod pseudonimem Ksaveras...
Wojciech Anzelm Szweykowski ( 1773-1838 ) - pijar, pedagog, językoznawca, pierwszy rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Urodzony 17 kwietnia w Makowie koło Pułtuska. Po ukończeniu szkoły pijarskiej w Łomży, wstąpił w 1789 r. do ich zgromadzenia. Odbywszy nowicjat w Drohiczynie, studiował humaniora w Szczuczynie Mazowieckim i filozofię w Łomży. Od 1794 r. uczył w kolegiach warszawskich. W 1802 r. wysłany został przez władze szkolne do Niemiec, gdzie poznawał organizację i metody pracy szkół, a także studiował język i...
Anatanas Tatarė ( 1805 – 1889 ). Kończył Seminarium Duchowne w Sejnach. Oskarżony o udział w powstaniu w 1863 r. zostaje zesłany z zakazem powrotu do Litwy. Zamieszkuje w Łomży, gdzie mieszka do śmierci. Pisarz.
1 2  »

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI