Laiko pameistrys | Чаляднік часу | Czeladnik czasu

Projekto autorė ir koordinatorė Birutė Jonuškaitė - birutejo@yahoo.com – 
Vilnius: Homo liber, 2010.– 412 p. 

Autorka projektu i koordynatorka Birutė Jonuškaitė - 
birutejo@yahoo.com - Wilno: Homo liber, 2010.– 412 s 

ISBN 978-609-446-004-3 

Kontakt do wydawcy Vilius Guzauskis (homoliber@takas.lt - listy prosimy kierować w języku litewskim lub angielskim).


„Laiko pameistrys“ – knyga, skirta Nobelio premijos laureato Czesławo Miłoszo 100-osioms gimimo metinėms. Nors poetas rašė vien lenkiškai, bet daug vietos savo kūryboje skyrė Lietuvai, kurią jis vadino savo tėvyne, čia prabėgo jo vaikystė ir jaunystė. Cz. Miłoszas yra tolimas prancūziškai rašiusio lietuvių poeto ir diplomato Oskaro Milašiaus (1877 05 28–1939 03 02), gimusio Čerėjoje (Baltarusija) giminaitis, savo jaunystėje yra su juo bendravęs, rašęs apie jų ne tik giminystės, bet ir dvasines sąsajas. Czesławas vadino save Oskaro pameistriu ir tęsė jo pradėtus darbus: nepaisydamas laiko diktuojamų aplinkybių, tikėdamas esąs paskutinysis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilietis, atkakliai tiesė meninio žodžio tiltus tarp tautų, kultūrų, valstybių. Ar aktualios ir šiandien Cz. Miłoszo visą gyvenimą puoselėtos idėjos, šioje knygoje svarsto aštuoniolika autorių iš buvusios Didžiosios Kunigaikštystės šalių: Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos. Tai esė rinkinys, prabylantis į skaitytoją trimis kalbomis, kuriame savo nuomonę apie Nobelio premijos laureato gyvenimą ir kūrybą bei jo sąsajas su O. Milašiumi pateikė po šešis autorius iš kiekvienos šalies. Čia rasime ir asmeninės Cz. Miłoszo sekretorės Agnieszkos Kosińskos, ir jo bičiulio poeto Tomo Venclovos, prof. Viktorijos Daujotytės-Pakerienės, menotyrininko Siarhejaus Chareuskio ir daugelio kitų pamąstymus. Visiems jiems artima poeto kūryba ir nesvetima LDK idėja. Leidinį puošia Algimanto Aleksandravičiaus nuotraukos iš ciklo „LDK atspindžiai“. 

„Чаляднік часу“ – кніга, прысвечаная 100-м угодкам ад нараджэння лаўрэата Нобелеўскай прэміі Чэслава Мілаша. Хоць паэт пісаў толькі па-польску, але асабліва шмат месца ў сваёй творчасці прысвяціў Літве, якую ён называў сваёй айчынай, тут прайшло яго дзяцінства і юнацтва. Ч. Мілаш – далёкі сваяк літоўскага паэта 
і дыпламата Оскара Мілаша (28.05.1877-02.03.1939), які нарадзіўся ў беларускай Чарэі 
і пісаў пафранцузску. У юнацтве Ч. Мілаш дачыняўся з ім, пісаў не толькі пра іх сваяцкія, але і пра духоўныя сувязі. Чэслаў называў сябе чаляднікам Оскара і працягваў пачатую тым працу: нягледзячы на прадыктаваныя часам абставіны, верыў, што з’яўляецца апошнім грамадзянінам Вялікага Княства Літоўскага, і ўпарта 
масціў масты мастацкага слова паміж народамі, культурамі, дзяржавамі. ці актуальныя і сёння ідэі, якія ўсё жыццё пялегаваў Ч. Мілаш, – у гэтай кнізе гэта абмяркоўваюць васямнаццаць аўтараў з краін былога Вялікага Княства: Беларусі, Польшчы і Літвы. Гэта зборнік эсэяў, які дзякуючы перакладчыкам 
прамаўляе да чытача на трох мовах і ў якім сваю думку пра жыццё і творчасць лаўрэата Нобелеўскай прэмі ды сувязі з О. Мілашам падаюць па шэсць аўтараў з кожнай краіны. Тут знойдзем і развагі асабістай сакратаркі О. Мілаша Агнешкі Касіньскай, і яго прыяцеля паэта Томаса Венцлавы, і прафесаркі Вікторыі 
Даўяціце-Пакярэне, і мастацтвазнаўца Сяргея Харэўскага, і многіх іншых. Усім ім блізкая творчасць паэта і не чужая ідэя ВКЛ. Выданне ўпрыгожваюць фотаздымкі Альгімантаса Александравічуса з цыкла „Водбліскі ВКЛ“. 

„Czeladnik czasu“ – to książka powstała dla uczczenia 100. rocznicy urodzin laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza. Choć poeta tworzył niemal wyłącznie w języku polskim, szczególnie dużo miejsca w swej twórczości poświęcił Litwie, którą nazywał swoją ojczyzną, tu spędził dzieciństwo i lata młodzieńcze. Cz. Miłosz był dalekim krewnym piszącego po francusku poety i litewskiego dyplomaty Oskara Miłosza (28.05.1877– 
02.03.1939), urodzonego w Czerei (ob. na Białorusi), w latach młodzieńczych nawiązał z nim kontakt, pisał o łączących ich więzach pokrewieństwa, jak też o więzi duchowej. Czesław nazywał siebie czeladnikiem Oskara i kontynuował rozpoczęte przez niego dzieło: na przekór okolicznościom dyktowanym przez czas, wierząc, że jest ostatnim obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego, wytrwale budował mosty artystycznego słowa pomiędzy narodami, kulturami i państwami. Nad aktualnością idei kultywowanych przez Cz. Miłosza przez całe jego życie zastanawia się w tej książce osiemnastu autorów z krajów dawnego Wielkiego Księstwa: Białorusi, Polski i Litwy. Jest to zbiór esejów, który dzięki tłumaczom przemawia do czytelnika w trzech językach. Swoje rozważania na temat życia i twórczości laureata Nagrody Nobla oraz związków z O. Miłoszem zaprezentowało po sześciu autorów z każdego kraju. Znajdziemy tu refleksje osobistej sekretarki Cz. Miłosza Agnieszki Kosińskiej, jak też jego przyjaciela – poety Tomasa Venclovy, prof. Viktorii Daujotytė-Pakerienė, historyka sztuki Siargeja Charewskiego i wielu innych. Wszystkim im bliska jest twórczość poety, jak nieobca jest też idea Wielkiego Księstwa Litewskiego. Publikację zdobią zdjęcia Algimantasa Aleksandravičiusa z cyklu „Odblaski Wielkiego Księstwa Litewskiego“. 

 

Knygos parengimas inansuotas iš Lietuvos Respublikos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų 

Выданьне ажыцьцёўленае пры фінансаваньні Літоўскай праграмы разьвіцьця супрацоўніцтва і падтрымкі дэмакратыі 

Wydanie książki sfinansowano ze środków Litewskiego Programu na rzecz Współpracy Rozwojowej oraz Budowy Demokracji 

Projekto rėmėjai | Фундатары праекту | Sponsorzy projektu 

This publication has been funded by the Book Institute – the ©POLAND Translation Program 
Lenkijos institutas Vilniuje | Інстытут Польшчы ў Вільні | Instytut Polski w Wilnie.


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI