Nowa Agora Bruksela

Sympozjon Nowa Agora „Rodzinna Europa”

Międzynarodowy Sympozjon NOWA AGORA „Europe – Native Realm” w Brukseli (18--20.11.2011) to wędrowna akademia poświęcona wyzwaniom związanym z kryzysem wielokulturowości. Koncentruje się na priorytecie polskiej prezydencji „Rodzinna Europa, Europa mostów” i przedstawieniu idei pogłębiania spoistości UE i wspólnotowości społeczeństwa europejskiego na forum europejskim. Wydarzenie jest ściśle związane z kluczowym projektem prezydencji, tj. Rokiem Czesława Miłosza.

IDEA. Autentyczną inspirację stanowi rozumienie najważniejszych wyzwań, przed jakimi będzie stała Europa w najbliższej przyszłości, znaczenia kultury i edukacji w podejmowaniu tych wyzwań oraz roli jaką Polską może w tym odegrać. Czesław Miłosz, a przede wszystkim dziedzictwo kulturowe z którego wyrasta i którego jest kontynuatorem, znakomicie się wpisuje w te wyzwania. Istotny jest europejski wymiar polskich tradycji tolerancji i wielokulturowości. Angażując się poprzez prezydencję w jedno z największych wyzwań przed jakimi stoi współczesna Europa, czyli rosnących napięć kulturowych i potrzeby wykształcenia nowej kompetencji międzykulturowej, Polska ma jednocześnie szansę przedstawić na forum europejskim swoje dziedzictwo wielokulturowe, jagiellońskie tradycje federacyjne i niezwykły dorobek środowiska paryskiej „Kultury” w długofalowym dziele budowania dobrosąsiedzkich relacji z narodami, od których oddzielały nas wojny, uprzedzenia i totalitaryzmy. Tradycje te ciągle są niewystarczająco znane w Europie. Przede wszystkim jednak dają Polsce znakomitą legitymizację dla takiego właśnie sformułowania priorytetu swojej pierwszej prezydencji w UE. Patronat Czesława Miłosza w 2011 roku jeszcze tą legitymizację wzmacnia.

KONTEKST. Międzynarodowy Sympozjon NOWA AGORA „Europe – Native Realm” jest częścią szerzej zakrojonej Akcji „Rodzinna Europa” [ang. „Native Realm”] mającej na celu pogłębianie spoistości Unii Europejskiej i wspólnotowości społeczeństwa europejskiego poprzez pracę kulturową i edukacyjną. Dalekosiężnym celem akcji jest zaangażowanie na rzecz tworzenia i rozwoju nowego ruchu przekraczających granice [bordercrossers], przed którym w nowym stuleciu stoją podobne zadania, jak w XX wieku przed ruchem obrony praw człowieka. U podstaw kształtowania się tego ruchu leży przekonanie, że społeczeństwo zbytnio skoncentrowane na różnorodności i obronie własnej tożsamości ma kłopot z etosem

wspólnotowości, i że to jest problem, który w poważnym stopniu dotyka mieszkańców coraz bardziej wielokulturowej epoki post-zimnowojennej, post-industrialnej i post-nowoczesnej. Nie chodzi o to, by eliminować granice, lecz by zdobywać kompetencje ich przekraczania, umożliwiające w zróżnicowanym kulturowo świecie tworzenie spoiw zawiązujących wspólnotę. To właśnie sztuka i wiedza dysponują narzędziami, które pomagają tworzyć takie spoiwa w długim trwaniu, we wspólnotach lokalnych, w żywiole międzyludzkiego obcowania. Ruch przekraczających granice dąży do budowania tkanki łącznej i przygotowuje do działania nowoczesnych budowniczych mostów. Tytuł projektu nawiązuje do słynnej książki Czesława Miłosza „Rodzinna Europa” [ang. „Native Realm”], wydanej w 1960 roku w Paryżu przez środowiska antykomunistycznej emigracji, przetłumaczonej na prawie wszystkie języki europejskie, komentowanej przez wybitnych humanistów europejskich, w tym filozofów Karla Jaspersa i Jean Hearch. Dla Miłosza „rodzimość” to był problem zakorzenienia Środkowoeuropejczyka we wspólnym dziedzictwie europejskim, nikłej wiedzy Zachodu o wschodniej części kontynentu, zburzenia zimnowojennego muru. Dzisiaj dialog i zbliżenie Wschodu i Zachodu są znacznie bardziej zaawansowane, choć wiele pozostało jeszcze w tej materii do zrobienia. Znacznie poważniejszym problemem staje się jednak wspólnotowość Europy jako całości, zadomowienie w nowej Europie wszystkich Europejczyków, ich kompetencja międzykulturowa umożliwiająca życie razem w świecie otwartych granic, migracji ludności, powstawania nowych pograniczy kulturowych. To właśnie do tych współczesnych wyzwań odnosi się Akcja w głównym nurcie swych działań.

WYDARZENIA. W ramach organizacji Międzynarodowego Sympozjonu NOWA AGORA „Europe – Native Realm” wykorzystywane są różnorodne środki przekazu: (1) Sympozjon; (2) Promocja „Podręcznika Dialogu” („A Handbook of Dialogue”); (3) Cafe Europe - Native Realm; (4) Prezentacja Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie; (4) Koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego.

(1) Sympozjon odbywa się codziennie przez trzy dni w formie publicznych debat skupiających się wokół krytycznej refleksja o tzw. dialogu międzykulturowym w Europie, nowych ideach, przewartościowaniach i praktykach w tej dziedzinie, a przede wszystkim na idei pogłębiania spoistości UE i wspólnotowości społeczeństwa europejskiego poprzez pracę kulturową i edukacyjną.

(2) Promocja „Podręcznika Dialogu” („A Handbook of Dialogue”) inspirowanego myślą Czesława Miłosza – praktyka i teoretyka dialogu. Jest zwieńczeniem wieloletniego programu Fundacji Pogranicze – Sympozjonu NOWA AGORA. Książka, w ramach hasła „Rodzinna Europa, Europa mostów” stanowi wkład kultury polskiej w budowanie spoistości Unii Europejskiej i wspólnotowości społeczeństwa europejskiego. Głównym celem tego kulturalno-edukacyjnego projektu jest szerzenie nowych praktyk i refleksji nad dialogiem międzykulturowym.

(3) Spotkanie literatów Café Europe. U początku tego zamierzenia znajduje się idea powołania do życia kawiarni literackiej. Odbyła się już wcześniej w Czerniowcach, Sarajewie, Wiedniu czy Paryżu. Wspólne miejsce sprzyjać będzie promocji polskiej literatury przez autorów, którzy prezentować będą teksty inspirowane „Rodzinną Europą” Czesława Miłosza w Het Beschrijf w Passa Porte (Dom Literatury) w Brukseli.

(4) Prezentacja Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, którego prace mają w przyszłości koncentrować się na eksploracji tego wszystkiego w europejskim dziedzictwie kulturowym, co związane jest z przekraczaniem granic i budowaniem mostów. Prezentacja multimedialna prezentuje również dokumentację otwarcia MCD, które odbyło się w wigilię polskiej prezydencji w UE, czyli 30 czerwca 2011.

(5) Koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiej (opis poniżej). 

WAŻNE INFORMACJE. Sympozjon NOWA AGORA „Europe – Native Realm” w Brukseli jest kolejną częścią Europejskiej Wędrownej Akademii NOWA AGORA, skupiającej się na debatach i prezentacjach najlepszych praktyk w dziedzinie tworzenia i realizowania strategii wspólnotowych w Europie. Wcześniejsze Sympozjony odbyły się w latach 2005-2009 (Sarajewo, Wrocław, Sejny, Berlin) oraz w ramach Kolokwiów Dialogu Międzykulturowego w Gruzji (Dushanbe, 2004; Tblisi, 2005). W dniach 27.06.-3.07.2011 w Sejnach i Krasnogrudzie odbędzie się Sympozjon „Rodzinna Europa”, który ściśle związany będzie z rozpoczęciem roku prezydencji polskiej w UE.

Sympozjon Nowa Agora odbędzie się w:

Współorganizatorem Sympozjonu w Brukseli jest Dom Polski Wschodniej w Brukseli skupiający przedstawicielstwa regionalne województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  

Supported by a grant from the Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

 

Ze względu na międzynarodowy charakter projektu, więcej informacji na ten temat można znaleźć w anglojęzycznej części serwisu.


"Podręcznik Dialogu. Zaufanie i tożsamość" - edycja polskojęzyczna Ukazała się polska edycja Podręcznika Dialogu wydanego przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli we współpracy z Fundacją Pogranicze i Ośrodkiem "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach. Publikacja zawiera teksty będące podsumowaniem wielu spotkań i konferencji na temat pracy mającej na celu budowanie dialogu międzykultorowego, a w szczególności sympozjonów z cyklu Nowa Agora . Zapraszamy do zapoznania się z angielską wersją podręcznika  A Handbook of Dialogue. Trust and...
Reform without regime change in Morocco? by Moha Ennaji Fez, Morocco - Influenced by the events in Egypt and Tunisia, Moroccans have been demanding political and constitutional rights that would give citizens greater influence in government affairs. But unlike their neighbours, Moroccans have not made large-scale calls for regime change.  This difference should not be seen as complacence. Instead, it stems from a desire to hold on to the monarchy while simultaneously applying pressure for democratic reform. 
18-20 listopada 2011 - Sympozjon Nowa Agora „Rodzinna Europa” w Brukseli - Ważne informacje WAŻNE INFORMACJE. Sympozjon NOWA AGORA „Europe – Native Realm” w Brukseli jest kolejną częścią Europejskiej Wędrownej Akademii NOWA AGORA, skupiającej się na debatach i prezentacjach najlepszych praktyk w dziedzinie tworzenia i realizowania strategii wspólnotowych w Europie. Wcześniejsze Sympozjony odbyły się w latach 2005-2009 (Sarajewo, Wrocław, Sejny, Berlin) oraz w ramach Kolokwiów Dialogu Międzykulturowego w Gruzji (Dushanbe, 2004; Tblisi, 2005). W dniach...
18-20 listopada 2011 - Sympozjon Nowa Agora „Rodzinna Europa” w Brukseli - Program WSTĘPNY PROGRAM SYMPOZJONU NOWA AGORA W BRUKSELI 17–21.11.2011
Prezentacja „A Handbook of Dialogue. Trust and Identity” („Podręcznik Dialogu. Zaufanie i tożsamość”) Prezentacja „A Handbook of Dialogue. Trust and Identity” („Podręcznik Dialogu. Zaufanie i tożsamość”) , Piątek 18.11.2011, godz. 12:30-14:30 SPIS TREŚCI PODRĘCZNIKA W JĘZYKU ANGIELSKIM O podręczniku w mediach: Bruksela. Głos Polski Wschodniej w Unii Europejskiej, www.gazeta.pl Podręcznik dostępny jest do przeczytania w witrynie  Google Books ! Podręcznik Dialogu jest inspirowany myślą Czesława Miłosza – praktyka i teoretyka dialogu. Spełnia postulat...
Podręcznik Dialogu. Zaufanie i tożsamość - spis treści Poniżej zamieszczamy anglojęzyczny spis treści naszej najnowszej publikacji: "A Handbook of Dialogue. Trust and Identity” („Podręcznik Dialogu. Zaufanie i tożsamość").
Nowa Agora w Brukseli - Café Europa CAFÉ EUROPA Sob. 19.11.2011, godz. 20:00-23:00, CAFÉ EUROPA – kawiarnie literackie w dużej mierze przyczyniły się do rozwoju życia kulturalnego w Europie w XIX i pierwszej połowie XX wieku: ciasne, zadymione i gwarne,tętniące życiem miejsca, w których artyści i wielbiciele sztuki spotykali się, by wieść dysputyi spory artystyczne i światopoglądowe. Dziś zanikły niemal zupełnie, ale nie zanikła potrzebamiejsc organizujących środowiska twórcze, miejsc prezentacji...
18 listopada 2011 - Koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego Orkiestrę Klezmerską Teatru Sejneńskiego tworzą młodzi ludzie związani z Fundacją i Ośrodkiem „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, które to instytucje w swojej pracy edukacyjnej i artystycznej odwołują się do wielokulturowego dziedzictwa Europy Środkowowschodniej. Orkiestra powstała kilka lat temu w trakcie pracy nad teatralną inscenizacją „Dybuka” Szymona An-skiego. Od tego czasu trwa fascynująca przygoda młodych ludzi z pogranicznych Sejn z...
18-20 listopada 2011 - Sympozjon Nowa Agora „Rodzinna Europa” w Brukseli - Partnerzy PARTNERZY. Partnerami organizacyjnymi Fundacji Pogranicze są: (1) Instytut Polski w Brukseli; (2) Het Beschrijf w Passa Porta (Dom Literatury) w Brukseli; (3) Dom Polski Wschodniej; oraz (3) związany statutową współpracą z Fundacją Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach oraz Dom Polski Wschodniej.
1

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI